Historia szkoły

KALENDARIUM SZKÓŁ,

KTÓRE MIEŚCIŁY SIĘ I MIESZCZĄ

W CHEŁMIE, PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 4

Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie

Data Wydarzenie (wydarzenia)
1919 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powołuje w Chełmie Seminarium Nauczycielskie Żeńskie. Organizację nowej placówki i jej kierownictwo powierza,            z dniem 1 lipca dr Jadwidze Młodowskiej, która, mając do dyspozycji dwa pomieszczenia w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Chełmie przy ulicy Reformackiej 13, uruchamia jednocześnie początkowy i wyższy kurs nauczycielski.
1920 Dr Jadwiga Młodowska pozyskuje i przygotowuje do użytku zniszczone budynki dawnego unickiego Seminarium Duchownego i Szkoły Diaków przy ul. św. Mikołaja 4.
1922 Siostra dr Jadwigi Młodowskiej Stefania Młodowska – Lipska (z zawodu dr medycyny), pełniąca funkcję lekarza szkolnego zakłada w seminarium Szkolne Koło PCK (jedną z pierwszych organizacji działającej na terenie placówki)
R. szk. 1922/1923 Seminarium realizuje pełny cykl przygotowania nauczyciel-skiego; posiada 5 oddziałów klasowych szkoły ćwiczeń; uczy się w nim 420 uczennic; Grono Pedagogiczne liczy 13 nauczycieli etatowych i 6 kontraktowych (w tym ksiądz rzymsko-katolicki, ksiądz prawosławny i nauczyciel religii mojżeszowej). Zatru-dniony był także lekarz szkolny i dentysta.
1924 Ukazał się pierwszy numer gazetki „Seminarzystka” poświęconej życiu i pracy szkoły, a wydawanej przez Samopomoc czyli Samorząd Szkolny.
1926 Dr Jadwiga Młodowska, za zgodą MWRiOP wprowadza w seminarium (jako pierwszej w Polsce placówce oświatowej) system daltoński (po przystosowaniu go do warunków szkoły).

1928

Na zlecenie MWRiOP dr Jadwiga Młodowska prowadzi kurs pedagogiczny dla nauczycieli szkół powszechnych
1929 Obchody jubileuszu 10-lecia PSNŻ. Dr Jadwiga Młodowska przewodniczącą Miejskiej Rady Szkolnej w Chełmie.
1933 W ramach realizacji szkolnej reformy „jędrzejowiczowskiej” przyjęto pierwsze uczennice gimnazjalne. W budynkach zaczy-nają funkcjonować dwie szkoły: wygasające Państwowe Semi-narium Nauczycielskie Żeńskie oraz Gimnazjum i Liceum Żeńskie.
1934 Śmierć i pogrzeb dr Jadwigi Młodowskiej. Na czele placówki staje współpracowniczka Zmarłej Halina Bobowska, która kontynuuje dzieło swej wielkiej Poprzedniczki.
czerwiec 1936 PSNŻ wypuszcza ostatnie swe absolwentki;
1 września 1936 PSNŻ kończy swoją działalność.

 

II Państwowe Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące Żeńskie
im. Królowej Jadwigi

Data Wydarzenie (wydarzenia)
Czerwiec 1936 Pierwsza „mała matura” w Gimnazjum Żeńskim.
1 września 1936 II Gimnazjum i Liceum Żeńskie jedynym „gospodarzem” budyn-ków szkolnych przy ul. św. Mikołaja 4.
11 listopada 1936 Ignacy Mościcki – Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznaje dyr. Halinie Bobowskiej oraz prof. Irenie Dziewiszek Srebrne Krzyże Zasługi
17 września 1937 Pożegnanie dyr. Haliny Bobowskiej; nową dyrektorką placówki zostaje Zofia Farbiszewska (wkrótce uczennice otrzymują w po-tocznym języku mieszkańców Chełma miano „Farbiszanek”).
15 października 1937 Na wniosek dyr. Z. Farbiszewskiej corocznie w tym dniu szkoła obchodzi jako Dzień Pamięci Śp. Jadwigi Młodowskiej.
R. szk. 1937/1938 W szkole działają : I Żeńska Drużyna Harcerska im. Emilii Plater, Sodalicja, PCK, Spółdzielnia Uczniowska, Liga Obrony Przeciw-gazowej i Przeciwlotniczej (LOPP) oraz koła: Sportowe, Krajo-znawcze, Teatralne oraz Fotograficzne; Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin Szkolny
4 kwietnia 1938 Rada Pedagogiczna szkoły kieruje do Kuratorium Okręgu Szkol-nego Lubelskiego pismo z prośbą o nadanie placówce imienia Królowej Jadwigi (Grono Nauczycielskie, uczniowie i ich rodzice zaakceptowali propozycję dyr. Z. Farbiszewskiej).
1 września 1938 Naukę w szkole rozpoczyna 405 uczennic w 9 klasach gimnazjal-nych i 58 – w 2 klasach licealnych.
24 maja 1939 Rada Pedagogiczna ustala, że uroczystość nadania imienia oraz poświęcenie i wręczenie sztandaru odbędzie się podczas specjalnego nabożeństwa na zakończenie roku szkolnego; do pocztów sztandarowych wybrano następujące uczennice: Alicja Jarnówna, Danuta Boguszewska i Maria Gumowska (poczet pierwszy, który przekazał sztandar swoim następczyniom) oraz Wolska (hufcowa pocztu), Sobczakówna (sztandarowa), Kłosówna i Kruczkówna jako poczet przyjmujący sztandar.
18 czerwca 1939 II Liceum i Gimnazjum Ogólnokształcące Żeńskie otrzymuje imię Królowej Jadwigi oraz sztandar; świadectwo maturalne odbiera 24 absolwentek Liceum (są to pierwsze absolwentki).
Połowa sierpnia 1939 Budynki II LGKJ zostają przekształcone w filię II Okręgowego Szpitala Wojskowego (szpital polowy).
1 września 1939 Nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym dyr. Z. Farbiszewska rozdziela zadania dla kadry pedagogicznej oraz uczennic – członkiń PCK, ZHP i PWK na czas wojenny.
październik 1939 Niemcy w sposób brutalny usuwają z pomieszczeń szpitala polowego, znajdującego się w budynkach LGKJ, ciężko rannych i chorych żołnierzy polskich i urządzają w nich swoją agendę – Urząd Pracy (Arbeitsamt)
3 grudnia 1939 Rozpoczęcie przez LGKJ zajęć szkolnych, zawieszonych (prakty-cznie zakazanych) przez niemieckiego inspektora szkolnego w Chełmie (schulrata) volksdeutscha Juliusza Lindnera.
1939 – 1944 Tajne nauczanie prowadzone m. in. przez nauczycieli LGKJ.
sierpień 1944 Uczennice LGKJ pod kierunkiem dyr. Z. Farbiszewskiej przy-stosowują budynek „Czarnieckiego” do nauki szkolnej.
4 września 1944 LGKJ wznawia działalność w 10 salach na II piętrze budynku „Czarnieckiego”; składa się z 5 klas I gimnazjalnych, 2 klas        II gimnazjalnych, 1 klasy III gimnazjalnej i 1 klasy IV gimnazjalnej (ze względów organizacyjnych jest to klasa koedukacyjna) oraz 1 klasy licealnej; Ogólna liczba uczennic        i uczniów wynosi 298 osób.
8 maja 1945 Wznawia swoją działalność Samorząd Szkolny; wcześnie podjęły swoją działalność PCK, ZHP i PWK.
1 września 1945 LGKJ wraca do części swoich budynków (niektóre, w tym cerkiew św. Mikołaja – przedwojenna kaplica szkolna pw.        św. Stanisław Kostki, są nadal użytkowane przez władze.
R. szk. 1945/1946 Samorząd Szkolny kupuje dla szkoły odbiornika radiowego; modyfikacja planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły; dalsze przystosowywanie Regulaminu Szkoły do zmieniających się warunków; reaktywowane są Koło Turystyczno – Krajoznawcze oraz Koło Artystyczno – Teatralne.
2-3 czerwca 1946 Udział wszystkich klas w zalecanym (przez władze oświatowe) „Święcie Pieśni”
3-8 czerwca 1946 Pierwsza po wojnie matura. Zdały ją wszystkie 12 absolwentek.
R. szk. 1946/1947 W związku z planami likwidacji gimnazjów nie przeprowadzano egzaminów wstępnych do I klasy gimnazjalnej; umiera prof. Irena Dziewiszek; dalsza modyfikacja planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
27 kwietnia 1947 Ekshumacja poległych i zmarłych żołnierzy polskich w czasie Września’39 i ich powtórny pogrzeb na Cmentarzu Bohaterów (obecnie Cmentarz Wojenny przy ulicy Młodowskiej). Harcerki  z LGJK dopełniają honorowego obyczaju wojskowego towarzyszącego pogrzebom wojskowym
31 maja 1947 Szkołę opuszcza, po zdaniu egzaminu maturalnego (trzeciego      w historii placówki, a drugiego po II wojnie światowej)              21 absolwentek.
R. szk. 1947/1948 Dyr. Z. Farbiszewska czyni przygotowania do przeprowadzenia naboru dzieci do organizującej się obok Liceum, w ramach zaplanowanej przez władze szkolne (na wzór radziecki) przyszłej szkoły jedenastoletniej, koedukacyjnej szkoły stopnia podstawo-wego ze wspólną Patronką; nieoczekiwane zwolnienie Z. Farbi-szewskiej z funkcji dyrektora placówki; ukończenie szkoły, (zdanie matury) przez 36 absolwentek; koniec działalności gimnazjum.
1 września 1948 Rozpoczyna swoją działalność Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego nr 489, w której pozwolono na używanie starych pieczątek z napisem „Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi”; nowym dyrektorem tej jedenastolatki zostaje Jan Krzemiński
25 czerwca 1949 Świadectwo dojrzałości otrzymuje 33 absolwentek.
R. szk. 1949/1950 Nowym dyrektorem jedenastolatki 489 zostaje, specjalnie skiero-wana z Warszawy, Eugenia Michalska.
10 czerwca 1950 Szkołę kończy (po zdaniu matury) 59 „Farbiszanek”.
Lato 1950 Eksmisja jedenastolatki 489 do budynków przy ulicy św. Mikołaja 4 na II piętro gmachu „Czarnieckiego” (liceum to figu-ruje jako Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego nr 488).
1 września 1950 Ujednolicenie programów nauczania: znika podział na wydziały (humanistyczny, przyrodniczy i matematyczno – fizyczny).
R. szk. 1950/1951 Praktyczne wyeliminowanie tradycyjnego stroju uczennic (beret zastępuje biała czapka krakuska – czasami zdobiona przez uczennice – różnorodnym haftem); w dniu 23 czerwca 1951 r. świadectwo maturalne otrzymuje 56 licealistek.
Lata szkolne: 1951/1952, 1952/1953 Dyrektorem placówki jest Bolesław Janowski; w połowie jego dwuletniej kadencji (konkretnie po roku szkolnym 1951/1952) wygasa prawo szkół do używania i przywoływania imienia Patrona; ciągłe kłopoty natury wychowawczej oraz wzajemne oskarżenia ze strony obu dyrektorów (szczególnie, pod tym względem, aktywnym był dyr. B. Janowski); w 1952 r. maturę uzyskało 36 licealistek; odnośnie roku 1953 brak jest pełnych danych (wiadomo jedynie o 23 absolwentkach z klasy XIa).
1 września 1953 Nowym dyrektorem placówki (jak się okazało ostatnim) zostaje Jan Zieliński.
15 marca 1954 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie kieruje do Ministerstwa Oświaty w Warszawie wniosek likwidację szkoły.

22 czerwca 1954

Stanisław Skrzeszewski – Minister Oświaty wydaje zarządzenie, na mocy którego likwiduje, z dniem 1 września 1954 roku Szkołę nr 489 (liceum Królowej Jadwigi).
24 czerwca 1954 Ostatnie maturzystki (w liczbie 32 osoby) opuszczają szkołę.
31 sierpnia 1954 Ostatni dzień funkcjonowania szkoły „Farbiszanek”.

PLACÓWKI OŚWIATOWE KSZTAŁCĄCE KADRĘ PEDAGOGICZNĄ:

 

Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,

Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli,

Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli

 1. dr Jadwigi Młodowskiej,

Studium Wychowania Przedszkolnego im. dr Jadwigi Młodowskiej,

Zespół Szkół Pedagogicznych im. dr Jadwigi Młodowskiej,

Studium Nauczycielskie im. dr Jadwigi Młodowskiej

Data Wydarzenie (wydarzenia)

10 czerwca 1950

Ministerstwo Oświaty powołuje Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Chełmie, misję zorganizowania placówki otrzymuje Aleksander Skorupa – nauczyciel z Liceum Pedagogicznego w Chełmie

1 września 1950

Rozpoczęcie pracy nowej placówki oświatowej (oficjalna jej nazwa brzmiała: Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci); dyrektorem zostaje Stanisław Urbański, natomiast Aleksander Skorupa obejmuje funkcję kierownika internatu; siedzibą szkoły są budynki szkoły „Farbiszanek przy ulicy św. Mikołaja (w późniejszym czasie nazwę tę zamieniono na ulicę Mariana Kasprzaka).
Lata 1952

– 1955

Z dniem 1 października 1952 roku, decyzją Ministerstwa Oświaty zmieniono nazwę szkoły, która miała się nazywać: Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli; TPD przestaje sprawo-wać nad placówką swoją kuratelę; dyrektorem szkoły w 1953 roku zostaje Stefan Mrożkiewicz; działają pięciomiesięczne kursy dla czynnych wychowawczyń przedszkoli umożliwiające im dalsze dokształcanie oraz tzw. komisje rejonowe (działające w latach 1952 – 1955), dające kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu.

Lata 1955 – 1957

Decyzją Ministerstwa Oświaty szkoła, z dniem 1 września 1955 roku, została przekształcona w Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli z czteroletnim kursem nauczania (wcześniej nauka trwała tylko trzy lata); przekształcenie to odbywało się stopniowo i ostatnie uczennice, uczące się „starym trybem” nauczania ukończyły szkołę dopiero w czerwcu 1957 roku; wcześniej, w roku szkolnym 1956 liceum chełmskie przejęło część uczennic ze zlikwidowanego wtedy podobnego liceum w Lublinie.

1958

Ma miejsce pierwszy egzamin dojrzałości (matura); Ministerstwo Oświaty naukę przedłuża do pięciu lat, co powoduje, że w 1959 roku nie odbył się egzamin dojrzałości.

1960

Odbywa się pierwsza matura absolwentek, które uczyły się w liceum przez pięć lat.

961

Z inicjatywy dyr. S. Mrożkiewicza nauczycielka historii Jadwiga Soboń opracowuje monografię szkoły, w której opisuje dzieje budynku, losy szkół, które w nim się znajdowały, historię przedwojennego Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego, założonego przez dr Jadwigę Młodkowską oraz pierwsze 10 lat istnienia zakładu kształcącego kwalifikowane wychowawczynie przedszkoli; bibliotekarka a zarazem nauczycielka języka polskiego Bogumiła Smoła odtwarza pierwsze lata istnienia placówki i pisze dalszy ciąg kroniki szkolnej już na podstawie bieżącej obserwacji; następuje zmiana dyrektora: został nim Stanisław Wójtowicz.

20 października 1962

Liceum otrzymuje własny sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski oraz innych darczyńców; w pierwszym poczcie sztandarowym znalazły się wzorowe uczennice z klasy czwartej: Halina Antoniak, Franciszka Iwaniuk i Maria Świder.
21 listopada 1964 Uroczystość nadania liceum imienia dr Jadwigi Młodowskiej (propozycję Patronki wysunęła Anna Makowska – nauczycielka przedmiotów pedagogicznych i kierowniczka praktyk pedago-gicznych); od tej pory pełna nazwa placówki brzmiała: Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli im. Jadwigi Młodowskiej; z okazji nadania imienia szkoła wzbogaca się w pamiątki po Patronce (portret, listy, fotografie oraz książki) ofiarowane przez Antoninę (z d. Walczuk) i Ryszarda Jaworskich, a przechowywane wcześniej przez Irenę Dziewiszek.

Lata 1965 – 1972

Lata stabilizacji dydaktyczno – wychowawczej przerywane wizy-tacjami władz szkolnych, praktykami pedagogicznymi uczennic, imprezami i uroczystościami szkolnymi i państwowymi oraz wycieczkami szkolnymi po kraju (np. do Warszawy, Krakowa, na Wybrzeże, itp.).

1 września

1973

Zmiana statusu szkoły: pięcioletnie liceum, na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty, zostało przekształcone w sześcioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego; wprowadzono nowy ceremoniał szkolny, nowy program wychowania przedszkolnego, rozszerzoną ocenę ze sprawowania oraz nowy regulamin egzaminu dojrzałości; zorganizowano akademię szkolna z racji 200 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej; zatwierdzono i uruchomiono wakacyjny Wydział Zaoczny Studium dla czynnych wychowawczyń przedszkoli, które uczyły się pięcioletnim kursem; Studium zachowuje postać Patronki.

1974

Odchodzi ze Studium dotychczasowy dyrektor S. Wojtowicz; nowym dyrektorem zostaje Franciszek Pośpiech, który za całokształt swej pracy otrzymał wtedy Nagrodę Kuratora.

R. szk. 1974/1975

Ostatni rok działalności pięcioletniego liceum; odbyła się wtedy „podwójna” matura: zdawały ją klasy piąte licealne oraz klasy czwarte Studium; w sumie zdało ją 126 absolwentek; otwarta został przy bibliotece Studium czytelnia; wizytę w placówce złożył grupa wychowanek dr Jadwigi Młodowskiej (z 1925 roku).
15 maja1976 F. Pośpiech opuszcza Studium oraz Chełm.
25 sierpnia 1976 Dyrektorem SWP zostaje Krystyna Łukasik.

1976

Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o obchodach w dniu     15 października Dnia Patronki.
Luty 1977 Pierwsze absolwentki sześcioletniego SWP bronią swoje prace dyplomowe
15 października

1977

Społeczność Studium obchodzi, po raz pierwszy po II wojnie światowej, Dzień Patronki

1979

Stanowisko dyrektora SWP obejmuje Marianna Łoś; z okazji zbliżającego się trzydziestolecia szkoły wybity zostaje medal      z wizerunkiem Patronki, zaprojektowany przez Annę Jarnuszkiewicz.

Początek lat osiemdziesiątych

Przeprowadzono ekspertyzy stropów w budynku głównym szkoły; uzyskano niezbędne pozwolenia na przeprowadzenie generalnego remontu budynków szkolnych; opracowano nie-zbędną dokumentację.
R. szk. 1980/1981 W SWP powstaje Izba Tradycji Szkoły

1982

Powołany zostaje drugi kierunek kształcenia: nauczanie początkowe na szczeblu pomaturalnym; placówka zostaje przekształcona w Zespół Szkół Pedagogicznych im. dr Jadwigi Młodowskiej.

R. szk. 1984/1985

Władze przekształcają placówkę w Studium Nauczycielskie im. dr Jadwigi Młodowskiej.

R. szk. 1985/1986

Szkoła zyskuje dwa niewielkie pomieszczenia w tzw. przybudówce do kaplicy św. Mikołaja; przeprowadzono wizytację z ramienia Ministerstwa Oświaty i Wychowania, w wyniku której oceniono chełmskie Studium bardzo wysoko.

grudzień 1986

Dyrektor SN Marianna Łoś podpisuje umowę o współpracy ze Szkołą Pedagogiczną im. J. Gałana w Łucku

1990

Szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności (chodzi tu o placówki istniejące od 1950 roku).

R. szk. 1991/1992

W Studium Nauczycielskim studiuje na wydziale dziennym – kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – 242 słuchaczy oraz na wydziale zaocznym – 64 osób; obok SN  w budynkach szkolnych, z dniem 1 września 1991 r. podejmuje swoją działalność IV Liceum Ogólnokształcące ze 123 uczniami.

1 września 1991

W wyniku postępowania konkursowego nowym dyrektorem obu placówek (SN i IV LO) został Stanisław Guziec.

grudzień 1992

Obiekty szkolne zostają podłączone do sieci grzewczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Chełmie.

1993

Rozpoczęto, ze środków Urzędu Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu w Warszawie) generalny remont południowej części budynku z salą gimnastyczną i pomieszczeniami biblioteki szkolnej (remont zakończono w 1997 r.), szkołę opuszczają ostatni absolwenci SN – wydział zaoczny.

1994

Szkołę opuszczają ostatni absolwenci Studium Nauczycielskiego im. dr Jadwigi Młodowskiej, wydział dzienny. SN kończy swoją działalność.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR JADWIGI MŁODOWSKIEJ

Data Wydarzenie (wydarzenia)

1 września 1991

Rozpoczyna swoją działalność dydaktyczną, wychowawczą         i opiekuńczą IV Liceum Ogólnokształcące (4 klasy I ze 123 uczniami) umieszczone w budynkach Studium Nauczycielskiego im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie przy ul. św. Mikołaja 4; dyrektorem placówki zostaje Stanisław Guziec.

R. szk. 1992/1993

Szkoła liczy sobie 12 oddziałów – klas jeden – cztery, w których uczyło się 347 uczniów.

1995

Uczeń klasy IVb Grzegorz Rutkowski otrzymuje tytuł finalisty Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz indeks szkoły wyższej; reprezentacja dziewcząt (w składzie: J. Dzieńkowska, R. Gargol, M. Kurzyńska i M. Kurzyńska) zdobywa zespołowe mistrzostwo województwa szkół ponadpodstawowych w tenisie stołowym, Marta Kurzyńska indywidualnie jest pierwsza, a jej siostra bliźniaczka Magdalena – druga (w roku następnym reprezentacja ta potwierdza swój prymat).

Lata 1995 – 1997

W szkole realizowane są programy innowacyjne: z matematyki    i fizyki z rozszerzoną edukacją informatyczną, chemii, biologii    z higieną i elementami medycyny, języka angielskiego i języka niemieckiego; realizowany jest także program pn. „Promocja zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego     w systemie edukacji i poprzez system edukacji”.

1996

Mateusz Wieczorek – uczeń klasy IIc zostaje laureatem „Konkursu Jednego Wiersza”; reprezentacja dziewcząt, w skła-dzie: M. Szymańska, K. Kwiatkowska, A. Kordecka i A. Skorupa

Zdobywa I miejsce w wojewódzkich mistrzostwach szkół ponadpodstawowych w jeździe szybkiej na lodzie.

r. szk. 1996/1997

W liceum liczącym sobie 25 klas I – IV uczy się 742 uczniów    (z tego w 7 klasach I – 211 osób); zakończenie generalnego remontu południowej części budynku szkolnego.

1997

Nauczyciele informatyki mgr J. Sygnowski i mgr L. Mysiak zgłaszają szkołę do konkursu o przydział pracowni komputerowej Macintosh; w październiku placówka otrzymuje 8 komputerów Power Mac, dwie drukarki oraz bogate oprogramowanie; Wojciech Płaziński – uczeń klasy I zostaje laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej.

1998 – 1999

Dwukrotnie zawodniczki szkolnego Młodzieżowego Zespołu Ratowniczego zajmują II miejsce w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

1 września 1999

Ze szkoły odchodzi na emeryturę dotychczasowy dyrektor Stanisław Guziec; funkcję dyrektora obejmuje Ewa Bodio

marzec 2000

Dyrektor LO E. Bodio podpisuje umowę o współpracy z Gim-nazjum „Saules” w Utenie na Litwie (w ramach tej współpracy zrealizowano szereg programów pozwalających na wzajemne poznanie i współpracę kadry pedagogicznej i młodzieży).

2000

W liceum powstają klasy integracyjne (istnieją do 2004 r.) oraz Szkolne Studio Pomocy Psychologicznej (IV LO jest jedyną szkołą posiadającą tak rozwiniętą opiekę w tym zakresie).
14 – 15 października 2000 W szkole odbywa się I Zjazd Absolwentów szkół, które mieściły się ongiś w budynkach obecnego IV LO.
2001 Próba generalna nowej matury; liceum organizuje pod patrona-tem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Prezydenta Miasta Chełma spotkanie adresowane do chełmskich szkół pod hasłem „Przemoc niejedno ma imię” z udziałem naukowców z UMCS oraz delegacji z zaprzyjaźnionych szkół w Utenie na Litwie          i w Łucku na Ukrainie; jest także organizatorem ogólnopolskiej konferencji, adresowanej do nauczycieli i uczniów, Matematyka  i Komputery.
2002 Szkoła realizuje polsko – litewsko – ukraiński projekt „Wspólna przeszłość – mity i rzeczywistość, którego głównym celem było neutralizowanie animozji miedzy trzema narodami, burzenie stereotypów i wychowanie dla pokoju.
2003 Ewa Bodio odchodzi ze stanowiska dyrektora szkoły; nowym dyrektorem placówki zostaje Marzena Koprukowniak; z inicja-tywy Ewy Derlak (z domu Ścibor) zorganizowano I Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty; w czytelni przy bibliotece szkolnej powstaje Szkolne Multimedialne Centrum Informacji
2005 Szkoła przystępuje do realizacji programu Sokrates Comenius,   w ramach którego uczniowie i nauczyciele biorą udział w pro-jekcie Europejscy nastolatkowi – porównanie stylów życia;         w ramach konkursu Ministerstwa Gospodarki i Pracy zostaje utworzony Szkolny Ośrodek Kariery prowadzony przez Annę Antczak (jest to jedyna tego typu placówka w powiecie chełmskim na poziomie szkół ponadgimnazjalnych).
r. szk. 2006-2007 Utworzenie klas pedagogicznych z nauczaniem podstaw wiedzy  z zakresu pedagogiki i psychologii; powstaje Koło Dziennikarskie, które m. in. redaguje gazetkę „Miszmasz”.
2008 Marta Gozdur i Agnieszka Nadolska – nauczycielki LO powołują Szkolny Klub Wolontariatu „Sursum Corda”, którego głównym celem jest udzielanie pomocy potrzebującym, m. in. wolon-tariusze pomagają w odrabianiu lekcji i w opiece nad najmłodszymi dziećmi z Państwowego Domu Dziecka, „pracują także w Przedszkolu w Kasztanowym Parku pod „Górką”.
2009 Podczas uroczystej Gali Przyjaciół Dzieci, za wrażliwość i troskę oraz pomoc dzieciom i ich rodzicom, szkoła otrzymuje odznakę „Przyjaciel Dziecka”; po raz siódmy odbywa się Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej; powstają klasy o profilu sportowym.
15 – 16 października 2009 W Liceum trwają obchody 90 – lecia istnienia placówek oświatowych w Chełmie przy ulicy św. Mikołaja 4. W programie zaplanowano konferencję naukową IV Liceum Ogólnokształcące – szkoła z przyszłością, bogata przeszłością, odsłonięcie przy wejściu do szkoły tablicy pamiątkowej oraz, na korytarzu szkolnym – popiersia dr Jadwigi Młodowskiej, wbicie „gwoździ”          w drzewce sztandaru szkolnego, ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz część artystyczną.

 

IV Liceum Ogólnokształcące – zarys historii szkoły w latach 1991 – 2011

 

I

ZAŁOŻENIE I ORGANIZACJA SZKOŁY

IV Liceum Ogólnokształcące zostało powołane do życia 1 września 1991 roku decyzją mgr Jerzego Masłowskiego, Kuratora Oświaty w Chełmie. Siedzibą IV Liceum stał się budynek Studium Nauczycielskiego przy ulicy Św. Mikołaja 4. Rok wcześniej w tym budynku czterdziestolecie swojej działalności bardzo uroczyście obchodziło Studium Nauczycielskie im. dr Jadwigi Młodowskiej.

W wyniku naboru młodzieży do liceum utworzono cztery oddziały klas pierwszych dla 123 uczniów. Nadal funkcjonowało Studium Nauczycielskie, w którym na wydziale dziennym – kierunek wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe uczyło się 242 uczniów. Na wydziale zaocznym studiowało 64 słuchaczy. Rozporządzenie Ministra Oświaty o likwidacji studiów nauczycielskich spowodowało przekształcenie młodzieżowych oddziałów studium w klasy ogólnokształcące. W związku z tym w roku szkolnym 1992/93 IV Liceum Ogólnokształcące liczyło 12 oddziałów klas jeden – cztery, w których uczyło się 347 uczniów.

W roku szkolnym 1993/94 w liceum uczyło się już 499 uczniów w 17 oddziałach o profilu ogólnym. W 1994 roku wygasła całkowicie działalność Studium Nauczycielskiego.

W polityce oświatowej nastąpiły znaczące zmiany. Sejm uchwalił Ustawę o Systemie Oświaty. Zarysowała się wyraźna tendencja rozszerzania kształcenia ogólnego, co w połączeniu z wyżem demograficznym zaowocowało tworzeniem coraz większej liczby oddziałów klas pierwszych w liceach ogólnokształcących, a także powstaniem kolejnych „ogólniaków”.

Oto jak przedstawiała się rekrutacja kandydatów do klas pierwszych i liczebność uczniów w IV Liceum Ogólnokształcącym w poszczególnych latach:

1994-1995 – uczniów 596, oddziałów 20, klas I – 5/150

1995-1996 – uczniów 668, oddziałów 22, klas I – 6/180

1996- 1997 – uczniów 742, oddziałów 25, klas I – 7/211

1997- 1998 – uczniów 680, oddziałów 23, klas I – 5/150

1998- 1999 – uczniów679, oddziałów 23, klas I – 5/150

1999- 2000 – uczniów 685, oddziałów 23, klas I – 6/180

2000- 2001 – uczniów 750, oddziałów 24, klas I – 8/255

2001-2002 – uczniów 592, oddziałów 19, klas I – 0

2002-2003 – uczniów 630, oddziałów 21, klas I – 8/205

2003-2004 – uczniów 599, oddziałów 21, klas I – 6/177

2004-2005 – uczniów 608, oddziałów 21, klas I – 8/274

2005-2006 – uczniów 675, oddziałów 21, klas I – 7/226

2006-2007 – uczniów 736, oddziałów 23, klas I – 8/259

2007-2008 – uczniów 692, oddziałów 23, klas I – 8/231

2008-2009 – uczniów 743, oddziałów 24, klas I – 8/236

2009-2010 – uczniów 679, oddziałów 23, klas I – 7/185

2010-2011 – uczniów 636, oddziałów 22, klas I – 7/204

W skład kadry pedagogicznej w pierwszym roku działalności liceum wchodzili następujący nauczyciele (sporządzono na podstawie protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej, która odbyła się w dniu 19 września 1991 roku):

 1. Maria Kosz – język polski
 2. Marianna Antończak – język polski
 3. Ewa Derlak – język niemiecki
 4. Ewa Jagnicka – język francuski
 5. Irena Momot – biologia
 6. Ewa Bodio – historia
 7. Marianna Łoś – geografia
 8. Alicja Szabat – matematyka
 9. Jan Sygnowski -matematyka
 10. Halina Korbus – fizyka
 11. Julita Budzyńska – chemia
 12. Barbara Litwin – wychowanie plastyczne
 13. Leszek Mysiak – wychowanie techniczne
 14. Alicja Wątrobińska – wychowanie fizyczne
 15. Renata Maryńczak – wychowanie fizyczne
 16. Lucyna Słupczyńska – wychowanie muzyczne
 17. Ryszard Bodio – wychowanie muzyczne
 18. Andrzej Matuszewski – nauka gry na instrumencie
 19. Zofia Mulińska – biblioteka
 20. Mirosława Zakrzewska – kierownik internatu
 21. Elżbieta Barczak – wychowawca internatu
 22. Katarzyna Czerkas – historia
 23. Ks. Stanisław Tujak – religia
 24. Anna Pluta – biblioteka
 25. Władysław Pluta – język polski
 26. Maria Czechowicz – wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii
 27. Edward Piłat – wychowanie muzyczne
 28. Elżbieta Piątek – metodyka nauczania początkowego
 29. Halina Krzywonos – plastyka
 30. Anna Basińska – język rosyjski
 31. Małgorzata Krywko – przysposobienie obronne
 32. Iwona Tałaj – metodyka nauczania początkowego
 33. Jan Krycki – wybrane zagadnienia z filozofii
 34. Izabela Gajcy – internat
 35. Zofia Maksymiuk – internat
 36. Maria Turkiewicz – internat
 37. Stanisław Guziec – psychologia

II

DYREKCJA

 

1

Pierwszym dyrektorem IV Liceum Ogólnokształcącego był Stanisław Guziec, który objął tę funkcję 1 września 1991 roku w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Kuratora Oświaty w Chełmie. Funkcję tę sprawował do 31 sierpnia 1999 r., kiedy to podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Pan Stanisław Guziec ukończył Studium Nauczycielskie w Krzeszowicach – kierunek: opieka nad dzieckiem z wychowaniem muzycznym. Bezpośrednio po tym rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku – kierunek pedagogika, które ukończył w 1965 roku. Po ukończeniu studiów – będąc stypendystą Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie – został skierowany do pracy w Internacie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa w Hrubieszowie. 1 października 1965 roku rozpoczął pracę w Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli w Chełmie. W latach 1977-79 pracował w Zespole Metodyków przy Kuratorium Oświaty i Wychowania, jako metodyk d.s. terapii pedagogicznej, a w latach 1979-82 w Kuratorium Oświaty w Chełmie jako wizytator.

Do macierzystej szkoły powrócił 1 września 1982 roku. W roku szkolnym 1985/86 pracował na stanowisku zastępcy Inspektora Oświaty i Wychowania w Chełmie.

W czasie pracy w innych placówkach oświatowych w „swojej” szkole realizował wymagane przepisami pensum godzin pedagogicznych. Najlepiej czuł się w roli nauczyciela przedmiotów pedagogicznych, a doświadczenia nabywał pełniąc przez 6 lat funkcję kierownika praktyki pedagogicznej oraz zastępcy dyrektora SWP w latach 1974-77.

Obejmując funkcję dyrektora Studium Nauczycielskiego miał za sobą 27 lat pracy pedagogicznej. Był świadomy odpowiedzialności i zadań związanych z tą funkcją Miał też przekonanie, że zna prawo oświatowe, problemy szkoły, kierowania nią i zespołem pracowników.

Rozwój IV Liceum Ogólnokształcącego wymusił potrzebę starań o przeprowadzenie remontu w południowej części budynku. Brakowało sal lekcyjnych, sala gimnastyczna została wyłączona z użytkowania ze względu na zagrożenie katastrofą budowlaną. Pan Dyrektor czynił starania o pozyskanie środków finansowych w Kuratorium Oświaty, zgodę na prace remontowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i współudział w finansowaniu kosztów remontu szkoły jako obiektu zabytkowego.

Wspólnie z Urzędem Miasta i Kuratorium Oświaty w Chełmie udało się pozyskać środki z Urzędu Kultury Fizycznej, Turystyki i Sportu w Warszawie. Dzięki temu rozpoczęty w 1993 roku remont został zakończony w 1997 roku.

Za swoją pracę Pan Dyrektor Guziec został wyróżniony następującymi nagrodami: Nagroda Ministra III stopnia w 1973 r., Nagroda Ministra II stopnia w 1979 r., Złoty Krzyż Zasługi w 1985 r., Nagroda Dyrektora w 1987 r., Nagroda Kuratora w 1994 r., Nagroda Prezydenta w 1999 r..

2

Dyrektorem szkoły w latach 1999-2003 była Ewa Bodio – magister historii. Pani Ewa Bodio ukończyła również studia podyplomowe w zakresie: historii, pomiaru dydaktycznego, zarządzania placówką oświatową. Praca administracyjna zawsze była dla niej mało atrakcyjna. Dyrektorem została, jak sama mówi, trochę wskutek presji środowiska, trochę z chęci podjęcia nowych wyzwań i zdobycia nowych doświadczeń. „Swoją szkołę” znała bardzo dobrze – pracowała w niej od 1987 roku, przez wiele lat prowadziła Samorząd Uczniowski, była członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Nowej Matury.

Czas, w którym Pani Dyrektor przyszło działać, nie należał do najłatwiejszych. Do liceów wkraczała właśnie reforma oświaty, niewiele wcześniej szkoły przeszły na finansowanie przez samorządy, które nie zawsze radziły sobie z zapewnieniem środków na finansowanie placówek. Każda placówka musiała posiadać misję, wizję i plan rozwoju szkoły. Przymierzano się także do nowej matury, której wielka próba generalna odbyła się we wrześniu 2001 roku. Oprócz tego, wprowadzono ustawę o stopniach awansu zawodowego nauczycieli.

Rok 2000 w kadencji Pani Dyrektor był rokiem obfitującym w ważne wydarzenia. Przede wszystkim Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zorganizowaniu I Zjazdu Absolwentów. Mimo prawie 80-letniej tradycji szkoły spotkania takiego nie było.

Spotkanie zjazdowe odbyło się w dniach 14-15 X 2000r., co zbiegło się z Dniem Edukacji Narodowej i imieninami Patronki, Jadwigi Młodowskiej.

Nie było to jednakże jedyne wydarzenie tego roku. W marcu została podpisana przez Panią Dyrektor umowa o współpracy z Gimnazjum „Saules” w Utenie na Litwie. Otworzyła ona pięcioletni okres bardzo owocnej współpracy między uczniami i nauczycielami obu stron.

Reforma stawiała przed szkołą zadania wykraczające poza jej mury – szkoła zmuszona była promować się na zewnątrz. W związku z tym, wiosną 2000 roku Dyrektor Ewa Bodio nawiązała współpracę z Polskim Komitetem ds. UNESCO i wspólnie z założonym przy szkole Stowarzyszeniem Centrum Aktywizacji Młodych podjęto organizację wielkiej imprezy pod hasłem „ Z tolerancją ku demokracji”. Imprezie patronował Komitet UNESCO i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Powodzenie tej konferencji spowodowało, że co roku organizowano następne. W 2001 roku było to spotkanie adresowane do chełmskich szkół pod hasłem: „ Przemoc niejedno ma imię” również pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Prezydenta Miasta Chełma. Udział w niej wzięli naukowcy z UMCS oraz delegacje z zaprzyjaźnionych szkół w Utenie i Łucku.

W tym samym roku we współpracy z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki, przygotowano pod kierunkiem p. Jana Sygnowskiego ogólnopolską konferencję „Matematyka i Komputery”. Adresowana była do uczniów i nauczycieli.

W następnym roku, 2002, pracowano nad polsko-litewsko-ukraińskim projektem „Wspólna przeszłość – mity i rzeczywistość”, którego celem było neutralizowanie animozji między naszymi narodami, burzenie stereotypów i wychowanie dla pokoju.

Natomiast w 2003 roku, z inicjatywy pani Ewy Derlak zorganizowano I Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Impreza weszła na stałe do kalendarza kulturalnego szkoły i województwa.

Z powodów osobistych Pani Dyrektor zrezygnowała z funkcji na rok przed upływem kadencji.

3

Od 2003 roku funkcję dyrektora IV LO pełni Marzena Koprukowniak – najmłodszy dyrektor w historii szkoły.

Pani Dyrektor, rozpoczynając pracę na swoim stanowisku, musiała zmierzyć się z nowymi zadaniami, jakie stawiało przed oświatą wejście Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenie nowej formuły egzaminu maturalnego oraz „wolny rynek“ w szkolnictwie.

Pani Dyrektor prowadząc szkołę stara się, aby szkoła dotrzymywała kroku nowoczesności, ale pielęgnuje również szczytne tradycje placówki, ogromną wagę przywiązując do ceremoniału szkoły oraz Dzieła i Postaci Patronki doktor Jadwigi Młodowskiej.

IV Liceum Ogólnokształcące stało się i z roku na rok dalej staje placówką, w której kreatywni, otwarci na młodych ludzi nauczyciele pracują z uczniami wykorzystując dobrodziejstwa współczesnej techniki. W trakcie ośmiu lat dotychczasowej pracy pani Marzena Koprukowniak zadbała o takie wyposażenie placówki, którego nie powstydziłaby się żadna europejska szkoła: pracownie komputerowe, centrum multimedialne, rzutniki multimedialne, aparaty, kamery cyfrowe, tablica interaktywna, monitoring wizyjny. Sale lekcyjne zyskują nowy wymiar: nowoczesne meble, potrzebne pomoce dydaktyczne.

Uczniowie IV Liceum mogą śmiało powiedzieć, że ich szkoła otwiera ich na świat. Pani Dyrektor pragnie, aby młodzi ludzie wyzbywali się ewentualnych kompleksów, aby pokonywali bariery i uprzedzenia, aby śmiało nazywali siebie „Europejczykami“.

Szkoła w latach 2005-2007 realizowała projekt Socrates Comenius, który umożliwił uczniom oraz nauczycielom poznanie stylów życia europejskich kolegów, poznanie kultury i przyrody różnych krajów europejskich, „doszlifowanie“ języka angielskiego, po prostu – bycie w Europie bez kompleksów.

Przyjaźnie zawarte w trakcie realizacji Socratesa – przetrwały. IV Liceum Ogólnokształcące nawiązało ścisłą współpracę z nauczycielami i uczniami z Francavilla Fontana z Włoch, która owocuje kolejnymi spotkaniami i wymianą doświadczeń. W roku 2009 Pani Dyrektor opracowała program i zorganizowała „zieloną szkołę“, w Grecji, której celem było poznanie kultury i sztuki starożytnej oraz edukacja dla Europy. Przedsięwzięcie okazało się prawdziwym „strzałem w dziesiątkę“. Uczniowie wraz z opiekunami wrócili nie tylko opaleni południowym słońcem, ale wyposażeni w konkretną wiedzę i wspaniałe wspomnienia.

Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej organizowany od 9 lat przez IV LO jest również przedsięwzięciem, do którego p. Dyrektor Koprukowniak przykłada ogromną wagę, jako do imprezy zachęcającej młodzież do nauki języka obcego, pozwalającej na realizację muzycznych i wokalnych pasji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Każda wiosna zaczyna się zatem w IV LO muzycznymi taktami i niezwykłym „wyścigiem“ nie tylko po nagrody, ale przede wszystkim po satysfakcjonujące występy sceniczne.

Wielokrotnie Pani Dyrektor podkreślała i podkreśla, że IV LO wyrosło na pięknej tradycji Szkół o profilu pedagogicznym, które funkcjonowały w budynku przy ulicy Św. Mikołaja od 1919 roku. Cała społeczność szkolna bardzo chętnie „złapała rytm“ naszej „Pani Dyrektorki“ i z ogromnym pietyzmem kultywuje Dzieło Patronki Szkoły – dr Młodowskiej. Szczególną okazją ku temu było 90- lecie Szkoły zorganizowane we wrześniu 2009 r. Piękne tradycje szkoły przywoływano podczas II Zjazdu Absolwentów w 2006r., przywołuje się je rokrocznie podczas Dnia Patronki Szkoły.

Korzystając z pięknych ideałów, z inicjatywy Pani Dyrektor od 2008r. w szkole, funkcjonują klasy o profilu pedagogicznym. Klasy te cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży, która wiąże swoją przyszłość z pracą pedagoga, psychologa, przedszkolanki, nauczyciela… Program klas pedagogicznych stawia na kształcenie umiejętności oraz postaw, by wyposażyć uczniów w dobrze „umocowane“ skrzydła, które pozwolą wzlecieć ku przyszłości.

W szkole funkcjonują również klasy sportowe, klasy pod patronatami wyższych uczelni (UMCS. PWSZ w Chemie) oraz integracja włączająca. Innymi słowy – każdy uczeń znajduje tu swoje miejsce i jeśli tylko chce – rozwija zainteresowania.

Pani Dyrektor w sposób zdecydowany wspiera uczniów, którzy pragną wyrównać braki, skorzystać z szansy, jaką daje im możliwość edukacji. Dba o to, aby atmosfera IVLO była przyjazna dla młodego człowieka. Tu każdy otrzymuje swoją szansę. Pani Dyrektor bardzo dużą wagę przywiązuje do opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły. Wspiera w działaniach uczniów, wychowawców, pedagoga i psychologa. Zachęca, inicjuje, monitoruje działania SU, Szkolnego Klubu Wolontariatu, projektów ekologicznych i profilaktycznych. Zachęca do podejmowania trudu pomocy drugiemu człowiekowi, trudu wyjścia poza „małostkowość“, do podejmowania nowych wyzwań. Pani Marzena Koprukowniak zainicjowała oraz kontynuuje współpracę z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. IV Liceum Ogólnokształcące w Chemie organizuje akcje skierowane do dzieci specjalnej troski, ucząc tym samym młodych ludzi tolerancji, otwartości, odpowiedzialności. Wolontariusze IV Liceum biorą udział w akcjach na rzecz Polaków mieszkających na Ukrainie, zbierając polskie książki oraz dary rzeczowe.

Pani Dyrektor stara się również, aby IVLO było szkołą otwartą. Do kalendarza roku szkolnego na stałe weszły „Dni Otwarte“, konkursy dla gimnazjalistów. W 2010r., gościliśmy z wykładem Pana Krzysztofa Zanussiego w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej. Szkoła nawiązała współpracę z wydziałem Politologii UMCS w Lublinie, z PWSZ w Chełmie. Realizowane są projekty edukacyjne ze środków unijnych. Jednym słowem- obecna Pani Dyrektor stara się, aby szkoła umocniona pięknymi tradycjami szła z duchem czasu i otwierała swoim uczniom wszystkie możliwe drogi do dobrego startu w dorosłość.

III

BUDYNEK

 

IV Liceum Ogólnokształcące mieści się w budynku, który ma już ponad 100 lat. Był on pierwotnie siedzibą unickiego seminarium duchownego. Najstarsza część budynku pochodzi z końca XVIII wieku. Przestępując próg szkoły mamy wrażenie, że przenosimy się w czasie. Jest to zasługa przestronnych, zatopionych w półmroku korytarzy i sal, wysokich pomieszczeń o łukowatych sklepieniach, mozaikowej posadzki. Wszystko to tworzy niepowtarzalną atmosferę ciszy i skupienia. Jadwiga Młodowska wprowadziła się tu ze swoją szkołą w roku 1920. Budynek był zrujnowany i wymagał gruntownego remontu. Dzięki zbiórkom pieniędzy, darowiznom, pożyczkom, a przede wszystkim dzięki ogromnemu samozaparciu Jadwigii Młodowskiej, w szkole z każdym rokiem przybywało sal i pomieszczeń.

Budynek szkoły w 1991 roku był w większości po kapitalnym remoncie. Z braku środków finansowych nie została wyremontowana południowa część budynku, czyli sala gimnastyczna, „jedynki”, sale biblioteki szkolnej i przyległe do niej sale lekcyjne. W tej części nie było centralnego ogrzewania, tylko tradycyjne piece kaflowe.

Częste awarie wyeksploatowanych pieców centralnego ogrzewania spowodowały, że wiosną 1992 r. podjęto starania o podłączenie obiektów szkolnych do sieci grzewczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Remont zakończył się w grudniu.

Po przeprowadzonych w latach 1993 – 1997 pracach remontowo-modernizacyjnych południowej części budynku, oddano do użytku salę gimnastyczną z szatnią, zapleczem sanitarnym, magazynem sprzętu sportowego i pokojem dla nauczycieli. W wyremontowanych pomieszczeniach urządzono bibliotekę z czytelnią oraz dwie sale lekcyjne.

Zakończenie prac remontowo – modernizacyjnych zdecydowanie wpłynęło na poprawę warunków nauczania i wychowania. Aktualnie szkoła dysponuje wystarczającymi warunkami materialno –dydaktycznymi do kształcenia ogólnego. Funkcjonuje 14 pracowni przedmiotowych (3 informatyczne, 5 pracowni językowych, fizyczna, chemiczna, matematyczna, biologiczna, geograficzna, biblioteka z czytelnią) 13 klas – pracowni, sala gimnastyczna, sala sportów walki i siłownia.

Systematycznie przybywało pomocy dydaktycznych.

Pierwsza pracownia komputerowa pojawiła się w naszej szkole już w 1998 roku. Obecnie w szkole funkcjonują 3 pracownie komputerowe: jedna z 2003r., druga z 2007r. – obie z komputerami firmy Apple, a trzecia z 2008 z komputerami PC. Pracownie informatyczne wyposażone są w stanowiska do samodzielnej pracy ucznia połączone w sieć komputerową z dostępem do internetu, drukarki i skanera.

W 2003 roku w czytelni powstało Szkolne Multimedialne Centrum Informacji. Centrum wyposażone jest w 12 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla uczniów, rzutnik multimedialny, tablicę interaktywną, aparat fotograficzny, skaner, drukarki, telewizor – urządzenia, które uatrakcyjniają proces edukacyjny.

IV

KSZTAŁCENIE

 

Od początku istnienia IV LO w szkole prowadzona jest nauka języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

W latach 1995-1999 dwie klasy zapoczątkowały realizację innowacyjnych programów nauczania z matematyki i fizyki z rozszerzoną edukacją informatyczną. Inicjatorami i realizatorami innowacji byli: mgr J. Sygnowski – matematyka, informatyka i mgr H. Korbus – fizyka, program wychowawczy. W równoległej klasie prowadzono innowacje w zakresie chemii i biologii. Rozszerzony program chemii i pracę wychowawczą realizowała mgr J.Budzyńska, biologię z higieną i elementami medycyny realizowała dr Z. Kędzierawska.

W roku szkolnym 1996/97 kolejna klasa rozpoczęła realizację programu innowacyjnego w zakresie matematyki z informatyką i fizyki.

W roku szkolnym 1999/2000 innowacje wprowadzono w zakresie nauczania języka angielskiego, niemieckiego, matematyki.

1 września 1999 roku do szkół wkroczyła reforma oświaty, która zmieniła w sposób diametralny strukturę kształcenia w Polsce, programy, system nadzoru nad oświatą a także strategię nauczania, oceniania i egzaminowania uczniów.

Do trzyletniego liceum jako kolejnego szczebla kształcenia 1 września 2002 roku przyjęto pierwszych absolwentów gimnazjów.

Szkoły poszerzały swoją ofertę edukacyjną. W IV LO powstały klasy językowe, klasy o profilu społeczno-prawnym i matematyczno-informatycznym, do nauczania wprowadzono język rosyjski i włoski. Podjęto także działania na rzecz powstania klas integracyjnych, co miało zwieńczyć system integracji na niższych szczeblach kształcenia. Stanowiło to trudne wyzwanie, tym bardziej, że administracja oświatowa nie zawsze była przekonana do tej formy kształcenia. Pierwszy zespół integracyjny powstał w 2000 roku w oparciu o autorską Koncepcję Nauczania i Wychowania Integracyjnego, a następnie Projekt Organizacji Nauczania i Wychowania Integracyjnego realizowany w IV Liceum Ogólnokształcącym. Wszyscy musieli uczyć się metod pracy z młodzieżą dotkniętą poważnymi schorzeniami stanowiącymi barierę w sprawnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jednakże wysiłek zaowocował. Młodzież w klasach integracyjnych czuła się dobrze i rozwijała na miarę swoich możliwości. Klasy integracyjne funkcjonowały w naszej szkole do 2004 roku. Od roku 2006 praktykowana jest integrację włączającą, czyli w 30 osobowej klasie uczy się 1-2 uczniów z orzeczeniem o kształceniu integracyjnym.

Klasy integracyjne wymagały zatrudnienia dodatkowych specjalistów. Zatrudniono pedagoga i psychologa – utworzono Szkolne Studio Pomocy Psychologicznej. Z jego pomocy mogła korzystać nie tylko młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale ogół uczniów. IV LO w tamtych latach było jedynym liceum w Chełmie, posiadającym tak rozwiniętą opiekę w tym zakresie.

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie młodych ludzi mediami, w latach 2006 – 2009 w IV Liceum Ogólnokształcącym tworzono klasy o profilu dziennikarskim. Program zajęć w tej klasie pozwalał rozwijać zainteresowania i umiejętności redakcyjne. Ponadto w roku szkolnym 2006/2007 powstało koło dziennikarskie, którego uczestnikami byli nie tylko uczniowie klas dziennikarskich, ale również humanistycznych. Kołem opiekuje się p.Renata Łuć-Gładosz. Młodzież redaguje własną gazetkę Miszmasz, w której zamieszcza autorskie artykuły, zdjęcia, „szlifuje” krótkie formy informacyjne, eseje, reportaże. Dzieli się swoją wrażliwością na tematy aktualne, bliskie młodemu czytelnikami. Uczniowie wyrażają swoje myśli, emocje pod postacią słowa pisanego, fotografii a także filmu. Korzystają z nowoczesnego sprzętu multimedialnego dostępnego w szkole. Uczestniczą w wykładach, zajęciach, konkursach organizowanych przez wyższe uczelnie, instytucje związane z mediami.

Uczniowie zainteresowani aktywnym spędzaniem wolnego czasu, poszerzaniem swoich umiejętności i wiadomości z zakresu sportu mogą kształcić się w klasach o profilu sportowym. Pierwsza taka klasa powstała we wrześniu 2009 r.

Nauka w klasie o tym profilu gwarantuje rozwój umiejętności sportowych ucznia oraz zainteresowań geografią i kulturą naszego kraju czy świata. Szczególny nacisk w klasie sportowej jest położony na rozwój fizyczny młodego człowieka. Uzdolnieni ruchowo uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych z piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, sportów walki, pływania, akrobatyki, zajęciach z przyborem (pompony, szarfy), windsurfingu. Podczas obozów zimowych i letnich (wyjazdy w góry, nad morze) doskonalą swoje umiejętności sportowe, poznają geografię i historię odwiedzanych zakątków Polski. Bogaty program nauczania ( aż 10 godzin tygodniowo wychowania fizycznego) realizowany jest w hali sportowej MOSiR w Chełmie, sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5, na pływalni oraz oczywiście z wykorzystaniem naszej sali gimnastycznej, sali sportów walki i siłowni. Uczniowie klasy sportowej uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach organizowanych przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym, chełmskimi klubami sportowymi, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Chełmie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową.  Młodzi sportowcy to chluba naszej szkoły. Odnoszą sukcesy na arenach sportowych powiatu, województwa i kraju. Pływanie, piłka ręczna, koszykówka, zapasy to konkurencje, w których zdobywamy najwięcej medali i wychowaliśmy niejednego mistrza Polski. IV Liceum Ogólnokształcące kontynuuje tradycje pedagogiczne.

W roku szkolnym 2006/2007 zostały utworzone klasy pedagogiczne z nauczaniem podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

Celem kształcenia w klasach o tym profilu jest ukazanie uczniom szerokiego spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii, wzbudzenie zainteresowania tymi naukami, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno – humanistycznych. W ramach zajęć przedmiotu „Podstawy wiedzy pedagogiczno – psychologicznej” realizowany jest program własny opracowany przez pedagogów i psychologa.  Na lekcjach uczniowie poznają m.in.

 • w klasie I: czym zajmują się pedagogika i psychologia, na czym polega specyfika pracy pedagoga i psychologa, istotę procesów poznawczych (np. wrażeń, spostrzeżeń, pamięci, myślenia i in.), techniki i metody efektywnego zapamiętywania i ucznia się;
 • w klasie II: zagadnienie asertywności, stres i skuteczne techniki autorelaksacji, specyfikę rozwoju psychicznego człowieka na przestrzeni życia, rolę i znaczenie środowisk wychowawczych, zagadnienia dotyczące patologii życia społecznego (m.in. podkultury, sekty, uzależnienia, niedostosowanie społeczne), techniki wpływu społecznego i manipulacji, zagadnienia konformizmu i tolerancji, świadomego wyboru własnej przyszłości edukacyjno – zawodowej;
 • w klasie III: podstawowe problemy psychologii klinicznej (np. zaburzenia odżywiania, depresja, lęk, nerwice) oraz pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, surdopedagogika), specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), specyfikę pracy rewalidatora i reedukatora.

Uczniowie klas pedagogiczno – psychologicznych poznają powyższe zagadnienia nie tylko od strony teoretycznej. Na lekcje przychodzą profesjonaliści czynnie zajmujący się problematyką opieki, wychowania, profilaktyki i patologii, np. kuratorzy sądowi, wychowawcy z zakładu karnego. Ponadto organizowane są wyjścia klas do różnego typu placówek w celu obserwacji i poznania specyfiki pracy zatrudnionych tam specjalistów. Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach warsztatowych, np. warsztatach dotyczących szeroko rozumianej tolerancji, niwelowania stereotypów i uprzedzeń, treningach, np. treningu stymulowania myślenia twórczego. Motywujemy młodzież do pracy w wolontariacie na rzecz różnych instytucji zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka. W ramach współpracy z kierunkiem pedagogicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, uczniowie klas pedagogicznych mają możliwość udziału w wybranych zajęciach akademickich: wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię, spotkaniach autorskich.

Dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcą „zmieniać świat” i mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość w 2009 roku utworzono klasę społeczno – polityczną.

Edukacja społeczna i polityczna skierowana jest do uczniów zainteresowanych zjawiskami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi zachodzącymi we współczesnym świecie.

Uczniowie tej klasy spotykają się z wybitnymi osobami życia publicznego m.in. posłami i senatorami Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Patronatem naszą szkołę objął Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, dzięki czemu uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych wykładach, spotkaniach, zajęciach warsztatowych prowadzonych przez wykładowców tej uczelni. Młodzi pasjonaci nauk społecznych odnoszą sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych zdobywając atrakcyjne nagrody, np. sponsorowane wyjazdy zagraniczne, praktyki zawodowe.

W styczniu 2011r. uczniowie klas społeczno – politycznych zajęli drugie miejsce w debacie oksfordzkiej zorganizowanej przez Wydział Politologii UMCS w Lublinie.

W 2010 r. IV Liceum Ogólnokształcące poszerzyło ofertę edukacyjną o kolejne klasy. Dla tych, którzy swoja przyszłość wiążą ze studiami technicznymi, ekonomicznymi utworzono klasę logistyczno-informatyczną. Klasa powstała we współpracy z PWSZ w Chełmie. Wszystkie „ścisłe umysły”, które trafiły do nas rozwijają swoje pasje matematyczno-informatyczne i logistyczne. Współpraca z PWSZ w Chełmie pozwala uczniom wdrożyć się do akademickiego systemu nauczania. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni oraz oprócz wiedzy zdobywają umiejętności poprzez „działanie”, korzystając z laboratoriów. Profil logistyczny stymuluje uczniów do kreatywnego działania, poszukiwania związków przyczynowo-skutkowych w obszarze biznesowym.

            Dla miłośników teatru, żywego słowa, sztuk pięknych powstała klasa artystyczna. Klasa została utworzona z myślą o młodzieży twórczej, dla „teatromanów”, artystów pędzla, pióra i pasjonatów muzyki. Uczniowie tej klasy mogą nie tylko wzbogacać swoją wiedzę o teatrze, literaturze, ale również rozwijać swoje pasje autorskie. Uczestniczą w zajęciach muzycznych oraz plastycznych, a rozszerzony program języka angielskiego realizowany w tej klasie pozwala kreować „artystów” otwartych na świat.  Młodzież ma możliwość aktywnego uczestniczenia w różnych formach kultury dzięki regularnym wyjazdom do teatru, kina, na wystawy.

W roku szkolnym 2011/2012 IVLO poszerzyło swoja ofertę edukacyjną o dwie nowe klasy – klasę ratownictwo i promocja zdrowia oraz klasę biznesowo – turystyczną.

V

DZIAŁANIA

 

W marcu 2000 roku Pani Dyrektor Ewa Bodio podpisała umowę o współpracy z Gimnazjum „Saules” w Utenie na Litwie. Otworzyła ona pięcioletni okres bardzo owocnej współpracy obu szkół.

W ramach współpracy rokrocznie uczniowie naszej szkoły wyjeżdżali na Litwę, a my gościliśmy młodzież z gimnazjum w Utenie. Zrealizowano wiele cennych projektów, które pozwalały poznać się wzajemnie i dawały młodzieży szansę rozwoju przy realizacji zadań w zakresie języka angielskiego, działań teatralnych i literackich. Obydwa nasze państwa wspólnie wstępowały do Unii Europejskiej i ta problematyka także znalazła odzwierciedlenie w jednym z podjętych projektów. Młodzież zawarła wiele przyjaźni, które kontynuuje do dziś.

W 2001r. we współpracy z Stowarzyszeniem Nauczycieli Matematyki, przygotowano ogólnopolską konferencję Matematyka i Komputery. Adresowana ona była do uczniów i nauczycieli.

W roku 2002 realizowaliśmy polsko-litewsko-ukraiński projekt „Wspólna przeszłość – mity i rzeczywistość” mający na celu  neutralizowanie animozji między naszymi narodami, burzenie stereotypów i wychowanie dla pokoju. Finałem projektu było trzydniowe spotkanie młodzieży, która realizowała projektowe zadania w swoich szkołach, w czasie którego odbyła się prezentacja wypracowanych wniosków oraz dyskusja. Młodzież wystosowała manifest do UNESCO, które i tym razem patronowało projektowi, wyrażając wolę życia w pokoju, tolerancji i zrozumienia między narodami.

W 2003 roku, z inicjatywy pani Ewy Derlak zorganizowano I Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Festiwal skierowany jest do utalentowanych muzycznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego i cieszy się ogromną popularnością. Do udziału w konkursie zgłasza się młodzież z całego z województwa lubelskiego m.in. z Lubartowa, Zamościa, Janowa Podlaskiego, Świdnika i Lublina. Pierwsze Festiwale odbywały się w sali gimnastycznej IV LO. Z roku na rok napływa coraz więcej zgłoszeń. Młodzi ludzie prezentują coraz wyższy poziom artystyczny. Od 2008 r. Festiwal odbywa się w Chełmskim Domu Kultury, na wielkiej scenie z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest „Konkurs tłumaczenia poezji obcojęzycznej”, popularyzujący wśród młodzieży poezję w języku angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim i włoskim.

Aby podnieść poziom edukacji, zachęcić młodzież do nauki języków obcych oraz promować świadomość interkulturową, w 2005r. IV LO wspólnie ze szkołami z Włoch i Rumunii wzięło udział w projekcie szkolnym Programu Sokrates – Comenius na temat: Europejscy nastolatkowi – porównanie stylów życia. W następnym roku dołączyły szkoły z Islandii i Szwecji. Szkolnym koordynatorem projektu, realizowanego do 2008 roku była pani Barbara Brzezowska-Lubawska.

W czasie trwania projektu uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły mieli możliwość dwukrotnie odwiedzić szkołę w Francavilla Frontalna we Włoszech, oraz szkołę w Malmo (Szwecja) i w Dalvik (Islandia). Dwukrotnie gościli w IV LO delegacje nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich.

Wszystkie te spotkania obfitowały w wiele interesujących wydarzeń. Były to spotkania z władzami miast, z władzami oświatowymi a także z nauczycielami, uczniami i ich rodzinami.

W murach naszej szkoły funkcjonowały i funkcjonują różne koła zainteresowań związane z działalność artystyczną: Koło Żywego Słowa, pantomimiczny teatr „Impresja”, grupa teatralna „Sto pociech”.

Patronka IV Liceum Ogólnokształcącego dr Jadwiga Młodowska rozbudzała wśród swoich wychowanek wrażliwość na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka. Jej uczennice pomagały najuboższym, organizowały akcje dobroczynne, zbiórki pieniędzy przede wszystkim na rzecz dzieci. IV Liceum Ogólnokształcące przez 20 lat swojego istnienia uczestniczyło w wielu akcjach charytatywnych. Od lat młodzież bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, akcji „Góra Grosza”, zbiórkach PCK, wsparła akcję „Otwórzmy swoje serca”, organizowała wraz z Państwową Szkołą Muzyczną w Chełmie Koncert Mikołajkowy, by wesprzeć działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „O uśmiech dziecka”. W 2007 roku IV LO współorganizowało wielką akcję zbiórki pieniędzy dla Magdy i Małgosi – dziewczynek cierpiących na genetyczną chorobę. Uczennica Katarzyna Karbowniczek zainicjowała akcję pod hasłem „Nie odwracaj się od cierpienia, którego wolisz nie widzieć”. Za zebrane pieniądze Kasia kupiła żywność dla zwierząt mieszkających w schronisku. W 2009 roku podczas uroczystej Gali Przyjaciół Dzieci za wrażliwość i troskę oraz pomoc dzieciom i ich rodzicom otrzymaliśmy odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Uczeń Maciej Przybyłowicz, został laureatem XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”. Jury brało pod uwagę przede wszystkim pomoc potrzebującym, podejmowanie służby na rzecz środowiska, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych i aktywną postawę w przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Aktywnie w akcjach charytatywnych uczestniczy Samorząd Uczniowski IV LO. Stale współpracuje on z Zespołem Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz przedszkolami miejskimi.

W 2008 r. powstał w naszej szkole Szkolny Klub Wolontariatu „Sursum Corda”. Opiekunki p. Marta Gozdur i p. Agnieszka Nadolska skupiły w nim młodzież, która chce pomagać, jest wrażliwa na cierpienie, krzywdę i samotność innych, która chce aktywnie spędzać czas wolny i wykorzystywać go na rzecz społeczności lokalnej.

Członkowie wolontariatu pomagają w odrabianiu lekcji i opiece nad najmłodszymi dziećmi z Państwowego Domu Dziecka w Chełmie. „Pracują” także w Przedszkolu w Kasztanowym Parku. W roku szkolnym 2008/09 wolontariusze ze SKW przygotowali dla dzieci przedszkolnych przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”, a w 2010/11 przedstawienie interaktywne „Kłopoty św. Mikołaja”.

Szkolny Klub Wolontariatu włącza się w działania lokalne m.in. zbiórkę pieniędzy na rzecz Gruzji, zbiórkę żywności i odzieży dla dzieci polskich z Żytomierza, zbieranie nakrętek przeznaczonych na zakup wózka inwalidzkiego i zbiórkę książek dla powodzian.

Od roku 2009 Szkolny Klub Wolontariatu w IVLO uczestniczy w akcji organizowanej przez Amnesty Internarnational „Maraton Pisania Listów”. Młodzież pisze listy w obronie represjonowanych za przekonania i poglądy polityczne.

W grudniu 2010 r. odbył się koncert dla ucznia naszej szkoły, który od lat zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni.

W kwietniu 2005 r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłosiło konkurs o grant na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery. Szkoła przystąpiła do konkursu. Wniosek opracowany przez Annę Antczak-Lesiuk, doradcę zawodowego, został pozytywnie oceniony i placówka nasza otrzymała fundusze na jego realizację. Celem działalności Szkolnego Ośrodka Kariery jest uruchomienie i stymulowania procesu wychowawczego, umożliwiającego każdemu uczniowi przygotowanie się do podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej kreowania własnej kariery. SZOK w IV LO jest jedyną tego typu placówką w powiecie na poziomie ponadgimnazjalnym i jedyną, którą prowadzi szkolny doradca zawodowy.

VI OSIĄGNIĘCIA

Od początku istnienia IVLO uczniowie naszej szkoły z dużymi sukcesami startowali w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, festiwalach, turniejach sportowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się kolejne edycje Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W 1995r. tytuł finalisty i indeks wyższej uczelni uzyskał Grzegorz Rutkowski uczeń kl. IVB.

W 1997 roku duży sukces odniósł Wojciech Płaziński – uczeń klasy pierwszej, który został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej.

Świetnie spisywały się zawodniczki Młodzieżowego Zespołu Ratowniczego, które w Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK dwukrotnie tj. w 1998 i 1999 roku zajęły drugie miejsce.

Reprezentanci IVLO przez wiele lat odnosili sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu. W 2007 roku uczeń klasy IIa Paweł Gieleta w etapie międzyszkolnym zajął II miejsce.

Bardzo dużym zainteresowaniem uczniów naszej szkoły cieszą się konkursy historyczne. Historycy nie raz stawali na podium. W konkursach: „Życie i działalność społeczno-polityczna Ks. Stanisława Staszica”, „Tadeusz Kościuszko – życie i czyny”, „Henryk Kamieński – życie, działalność i twórczość”, „27 Wołyńska Dywizja Armii Krajowej”, „Józef Piłsudski – człowiek czynu i legenda” odnosimy sukcesy zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W 2010 roku nasza uczennica Aleksandra Rusak zajęła trzecie miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Dużym zainteresowaniem cieszą się olimpiady: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej, Olimpiada Filozoficzna. W 2005r. Marzena Thor została laureatką konkursu „Wiedza biletem do Brukseli”.

Uczniowie IVLO odnoszą duże sukcesy w konkursach artystycznych. W 1996 roku uczeń klasy II c Mateusz Wieczorek został laureatem „Konkursu Jednego Wiersza”. Dorota Licharska zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie poetyckim „Złote pióro”. Weronika Jaworska w 2006r. otrzymała wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Poetyckim. Piotr Soroka otrzymał w 2003r. nagrodę w XLVIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim. Katarzyna Kozak „wyśpiewała” srebrny mikrofon na Festiwalu Piosenki w Białymstoku. W 2007 roku grupa teatralna zdobyła wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeara w Języku Angielskim. W tym samym roku Paweł Gileta został zwycięzcą w konkursie „Moja szkoła jest super” w kategorii najlepszy tekst o szkole.

Nasi uczniowie biorą również udział w Studenckim Festiwalu Poezji Śpiewanej, którego organizatorem jest Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. W 2008 roku w kategorii solistów II miejsce zajął Przemysław Gilewicz, a III – Joanna Lachowska. W 2010 w tej samej kategorii zwycięstwo przypadło Agacie Smolirze. Również pierwsze miejsce zajęliśmy podczas Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Dubience.

Rok 2010 obfitował w sukcesy artystyczne naszych uczniów. Paulina Bronicka zwyciężyła w powiatowym konkursie „Jesień z poezją”, a nasi fotograficy z klas pierwszych zostali bardzo wysoko ocenieni w IV Edycji Konkursu Artystycznego organizowanego przez Fundację Rozwoju Sztuki z Gdyni. Amanda Miszczak otrzymała III nagrodę w konkursie w kategorii „fotografia“, a wyróżnienie również w tej kategorii, otrzymała Joanna Walczak. W tym samym roku szkolnym Marta Czepiel już po raz drugi została zwyciężczynią konkursu literacko – plastyczny pod hasłem „Miłosierdzie dzisiaj”, ogłoszonego z okazji jubileuszu 20- lecia działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Do konkursu zostało zgłoszonych aż 183 prace, wśród których obok pracy Marty została wyróżniona praca Katarzyny Grzeluk.

Absolwenci naszej szkoły są animatorami kultury w Chełmie. Barbara Szarwiło, która wyśpiewała pierwsze miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Szkolnych „Maska 2001”, dziś prowadzi amatorski teatr „Tydzień Czasu” oraz współtworzy zespół „La cueva”.

Od początku istnienia IVLO sport to wizytówka naszej szkoły.

W 1995r. w mistrzostwach szkół ponadpodstawowych województwa chełmskiego w tenisie stołowym reprezentacja dziewcząt IV LO w składzie: J. Dzieńkowska, R. Gargol, M.Kurzyńska i M.Murzyńska wywalczyła mistrzostwo województwa zespołowo. Marta Murzyńska zajęła I miejsce w grze indywidualnej, a jej siostra bliźniaczka – Magdalena – II miejsce. Również w 1996r. reprezentacja IVLO potwierdziła prymat w województwie w tej dyscyplinie sportu. W tym samym roku reprezentacja dziewcząt w składzie: M.Szamańska, K.Kwiatkowska, A.Korecka, A.Skorupa zdobyła I miejsce w mistrzostwach województwa szkół ponadpodstawowych w jeździe szybkiej na lodzie.

Anna Brzezicka w 2003r. zdobyła medal w Mistrzostwach Polski Juniorek w Zapasach.

Reprezentanci naszego liceum od 2005 zajmują medalowe miejsca w Biegu Ulicznym Święta Niepodległości.

Sukcesami w Miejskiej, Rejonowej, a także Wojewódzkiej Licealiadzie w Pływaniu (rok 2006) może pochwalić się Agnieszka Kargol, którą powołano do kadry Polski B.

W 2007r. koszykarki wygrały Rejonową Licealiadę i awansowały do wojewódzkiego finału w którym zwyciężyły. Rok później wywalczyły brązowy medal.

W ogólnej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych miasta Chełm sportowcy z IV LO w roku 2008 zajęli II miejsce.

Rok 2009 i 2010 to kolejne sukcesy sportowców w Licealiadzie w Piłce Nożnej Chłopców, Piłce Ręcznej Chłopców, Tenisie Stołowym Drużynowym, Koszykówce Dziewcząt, Piłce Siatkowej Chłopców, Piłce Nożnej Dziewcząt, Lekkoatletyce.

Sukcesy uczniów są powodem do dumy. Niemniej ważna jest codzienna praca wychowawcza. Nauczyciele i młodzież przygotowują szkolne i klasowe uroczystości, wieczory poezji, koncerty. Społeczność szkolna kultywuje tradycje szkoły i Jej Patronki, licznie uczestniczy w uroczystościach lokalnych.

Znaczącym sukcesem wychowawczym szkoły jest ukształtowana osobowość absolwentów i dobre przygotowanie do dalszego życia. Jest to możliwe dzięki kadrze nauczycieli posiadającej wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie pedagogiczne oraz dobrej współpracy z rodzicami.

Przyjazna dla uczniów atmosfera wychowawcza szkoły sprawiła, że w jej murach znalazła miejsce liczna grupa młodzieży wymagająca kształcenia indywidualnego. Wspólny wysiłek uczniów, rodziców i nauczycieli owocuje sukcesem dydaktycznym.

 

 

Hymn

 

 

W roku szkolnym 2010/2011 rozpisany został  konkurs na hymn IV Liceum Ogólnokształcącego. Zwycięzcą konkursu została Pani Alicja Wątrobińska – emerytowana nauczycielka szkoły.

Hymn IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

Szkoła jak dom wiedzą pęcznieje,

która przez życie służyć ci ma.

Szkoła jak dom miłość zasieje

do pracy, która plony da.

Ref.

IV LO to chluba nasza

IV LO historii szmat

gdy do nauki cię zaprasza

zrób wszystko byś był tego wart.

Szkoła to nasza Ojczyzna mała

o honor, której musimy dbać.

Choć losy życia gdzieś nas rozwieją

uczniowie czwórki to jedna brać.

Ref.: IV LO…

Wrócisz po latach jak wraca bocian

do gniazda, które na pamięć zna.

Wrócisz i z pieśnią o twojej szkole

przypomnisz sobie młodości smak.

Ref.: IV LO…

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: