Deklaracja dostępności IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących
 • animaje graficzne i filmy nie mają audiodekrypcji
 • na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku
 • występuje w pełni wyjustowany tekst
 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • dokumenty w PDF, doc, docx itp – staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej
 • na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków
 • brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce
 • kod strony internetowej zawiera błędy
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • większośc filmów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje dodatkowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • na stronie jest uruchomione narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie) umożliwiające:
  • zwiększenie rozmiaru czcionki
  • zmniejszenie rozmiaru czcionki
  • podświetlenie aktywnych elementów podczas przemieszczania się po stronie przy pomocy klawiatury
  • podwyższenie kontrastu
  • wyróżnienie linków
  • konwersja zdjęć na odcienie szarości
  • usunięcie elementów animowanych
  • reset ustawień narzędzia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Marzena Koprukowniak.
 • E-mail: koprukowniak.marzena@4lochelm.pl
 • Telefon: 82 565 38 89

Skargi i odwołania

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, informuje, że:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
 • Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 • Adres: 22-100 Chełm, ul. Świętego Mikołaja 4
 • Adres email: szkola@4lochelm.pl

Dostępność architektoniczna

 • Adres siedziby to: IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, ul. Świętego Mikołaja 4, 22-100 Chełm,
  adres email: szkola@4lochelm.pl, telefon: 82 565 38 89
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia używane w codziennym funkcjonowaniu szkoły. Dodatkowo budynek posiada 3 wyjścia ewakuacyjne.
 • Wejście główne usytuowane od ulicy Świętego Mikołaja. Wejście jest chronione przez systemem kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz zabezpieczone daszkiem przed opadami atmosferycznymi. Wejście jest dodatkowo oświetlone. Wejście dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Wejściem głównym wchodzi do budynku personel szkoły oraz interesanci. Personel używa spersonalizowanych kart magnetycznych. Interesanci ubiegający się o wejście do placówki szkolnej, korzystają z domofonu.
 • Wejście od ulicy Jadwigi Młodowskiej przeznaczone jest głównie dla uczniów oraz pracowników. Wejście chronione jest przez system kontroli dostępu, kamerę TV przemysłowej oraz jest w całości zadaszone i osłonięte przed działaniem czynników atmosferycznych . Wejście jest dodatkowo oświetlone.
 • Uczniowie wchodzą do budynku, używając spersonalizowanych kart magnetycznych. Korzystanie z szatni odbywa się pod nadzorem pracownika szkoły. Z szatni uczniowie udają się bezpośrednio na wyższe kondygnacje budynku szkolnego, gdzie zlokalizowane są sale lekcyjne.
 • Wyjścia ewakuacyjne uruchamiane są tylko w sytuacjach, wymagających usprawnienia ruchu uczniów i personelu szkoły.
 • Budynek szkoły posiada 3 kondygnacje
 • Wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym mają niczym nie ograniczony dostęp do korytarzy.
 • W budynku szkolnym znajdują się dwie klatki schodowe. Z klatek schodowych istnieje niezależny dostęp do korytarzy na każdej kondygnacji budynku. Wszystkie biegi schodów są odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. W budynku nie ma przeszkód architektonicznych utrudniających dostęp do schodów.
 • Budynek nie posiada wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nie ma też podjazdów na piętra dla wózków inwalidzkich. Przemieszczanie się na kolejne kondygnacje osobom na wózkach inwalidzkich umożliwia schodołaz . Budynek wyposażony jest w toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Parking przy szkole od Ulicy Świętego Mikołaja nie ma barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd z parkingu do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły jest monitorowany.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W budynku na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.