Projekt „POWER”

IV Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie im. dr Jadwigi MŁodowskiej realizuje projekt  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 1. „Wzmacnianie efektywności funkcjonowania IV LO w Chełmie przez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli”.

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt będzie realizowany w okresie od 01-09-2016 do 31-03-2018

Cele projektu:

-podnoszenie poziomu motywacji uczniów do nauki

-poprawa frekwencji, jako niezbędnego warunku w procesie przeciwdziałania przedwczesnego  przerywania lub porzucania nauki

-stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pracy  w nauczaniu języków obcych oraz przedmiotów humanistycznych

-podnoszenie wyników nauczania

-stosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu różnych przedmiotów.

-przygotowanie interesującej oferty edukacyjnej

-zwiększenie umiejętności zarządzania placówką

W ramach projektu dyrektor szkoły i 11 nauczycieli brało udział w szkoleniach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii, Włoszech i Niemczech. Udział w kursach metodycznych ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zarządzania placówką oświatową, zastosowaniu ICT w nauczaniu różnych przedmiotów, metodyki nauczania języków obcych i wychowania fizycznego, doskonaleniu umiejętności pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podnoszeniu poziomu wprowadzonej innowacji-tutoringu.

Pani Marzena Koprukowniak-dyrektor szkoły

Kurs „School Development and Quality Evaluation & Enhancement in Primary and Secondary School” organizowany przez International Study Programmes w Dunfermline

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Poszerzenie wiedzy nt. rozwoju szkoły, oceny i poprawy jakości funkcjonowania placówki.
 • Wzbogacenie wiedzy nt. sposobów zarzadzania szkoła˛, relacji o instytucjami nadzorującymi prace˛ szkoły.
 • Poszerzenie wiedzy obejmującej:
 • programy nauczania, ocenianie i egzaminy,
 • integracji uczniów o specjalnych potrzebach,
 • hospitacji zajęć (przygotowanie, przeprowadzenie, wyniki, działania następcze, efekty itp.),
 • mianowania nowych nauczycieli,
 • monitorowania i mentoringu zaczynających prace˛ nauczycieli
 • obserwacja lekcji i okazja do dyskusji z nauczycielami.
 • metod dodatkowego wsparcia dla uczniów mających problemy w nauce
 • zarzadzania szkoła˛,
 • roli, obowiązków, uprawnień´ decyzyjnych dyrektora szkoły,
  • programów nauczania,
 • strategii zarzadzania
 • Poszerzenie wiedzy nt. funkcjonowania szkół w różnych krajach i zarzadzania szkoła˛ przez wymianę doświadczeń z uczestników różnych narodowości.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie metod nauczania, aktywizacji i oceniania uczniów.
 • Wzbogacenie wiedzy nt. historii, dziedzictwa kulturowego i tradycji Szkocji.
 • Zdobycie aktualnej wiedzy na temat polityki, edukacji, mediów, współczesnej kultury i sztuki w Wielkiej Brytanii.
 • Rozwinięcie świadomości kulturowej.

 

Pani Katarzyna Sliwinska nauczycielka j. angielskiego

Kurs „Life in Britain Bringing Culture to the Classroom” organizowany przez International House Trust Ltd w Londynie

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Zdobycie aktualnej wiedzy dotyczącej sztuki, brytyjskiego jedzenia (tradycyjnego i nowoczesnego), filmu, telewizji, polityki, rodziny królewskiej, brytyjskiej prasy, muzyki, życia społecznego
 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem materiałów autentycznych
 • Poznanie nowych źródeł do wykorzystania na lekcji
 • Poszerzenie wiedzy na temat różnych źródeł materiałów autentycznych
 • Poszerzenie wiedzy na temat różnych metod w nauczaniu języków obcych w celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki języka angielskiego
 • Rozwinięcie wiedzy na temat narzędzi do wykorzystania podczas pracy z uczniami (np. edmodo)
 • Umiejętność korzystania z obcojęzycznej literatury

 

Pani Barbara Brzezowska-Lubawska- nauczyciel informatyki, koordynator projektu

Kurs “General English Including Sessions on ICT for Teachers organizowany przez International House Trust Ltd w Londynie

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjnej.
 • Wzbogacenie bazy pomysłów do uatrakcyjnienia zajęć z uczniami.
 • Umiejętność wykorzystania internetowych platform edukacyjnych w procesie nauczania, uczenia się.
 • Zdobycie aktualnej wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu i e-learningu w pracy z uczniami i w samokształceniu.
 • Rozwinięcie świadomości kulturowej.
 • Rozwinięcie kompetencji społecznych i obywatelskich.
 • Wzrost umiejętności korzystania z obcojęzycznych materiałów i literatury fachowej.
 • Rozwój umiejętności realizacji planów osiągania założonych celów.
 • Poznanie kultury i historii Wielkiej Brytanii przez odwiedzanie muzeum i uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych
 • Wymiana doświadczeń z nauczycielami z różnych krajów.
 • Zwiększenie świadomości międzykulturowej poprzez udział w wyjazdach i kontaktach z innymi nauczycielami i rodziną goszczącą.

 

Pan Krzysztof Baranowicz- nauczyciel geografii po angielsku

Kurs : “C.L.I.L. – Content And Language Integrated Learning Methodology And Language For Teachers Who Teach History Or Geography Bilingually In English At Secondary Level” International Study Programmes w Portsmouth,

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej nauczania CLIL,
 • Poznanie nowych technik pracy z tekstem,
 • Poznanie nowych metod nauczania słownictwa i czytania ze zrozumieniem.
 • Poznanie nowych sposobów konstruowania struktury lekcji
 • Poznanie platformy internetowej e tweening
 • Wzbogacenie bazy pomysłów do zastosowania za zajęciach
 • Poszerzenie wiadomości w zakresie metodologii CLIL i przygotowania nowych zadań do pracy na lekcji

 

Pani Mariola Gorec-Pędzińska i Pan Grzegorz Sykuła- nauczyciele wych. fizycznego

Kurs „One Week Course For Teachers Of Physical Education”  w WORCESTER

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
 • Wzbogacenie bazy o materiały multimedialne przydatne na zajęciach
 • Poszerzenie wiadomości w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć
 • wzrost wiedzy z zakresu metodyki wychowania fizycznego
 • wzrost wiedzy na temat psychologicznych aspektów motywowania uczniów do aktywności fizycznej
 • Poznanie sposobów pracy na lekcjach wychowania fizycznego w innych krajach europejskich

 

 

Pan Tomasz Kolacz-nauczyciel jézyka angielskiego

Kurs „British Culture and Contemporary English” organizowany przez Norwich Institute for Language Education w Norwich

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • wzrost umiejętność przygotowania i poprowadzenia zajęć językowych z zakresu kultury Wielkiej Brytanii
 • wzbogacenie bazy oryginalnych materiałów (gazety, ulotki itp. gromadzone w czasie kursu), zasobów Internetu
 • poszerzenie wiadomości w zakresie

– zmian w tzw. mówionym angielskim (języku potocznym, wykorzystywanym w codziennych kontaktach

– kontekstu językowego, jego formy i stylu

–  języka angielskiego jako języka globalnego

– roli jedzenia w kulturze kraju

– tematu tożsamości narodowej

– tematu wielokulturowości Zjednoczonego Królestwa

– slangu, akcentów oraz dialektów języka angielskiego

– kolokacji oraz idiomów angielskich

– języka angielskiego i jego ‘internetowej’ wersji

– kultury popularnej, polityki i kwestii społecznych Wielkiej Brytanii

– znajomości prasy brytyjskiej

– języka angielskiego, a klasy społecznej

– tematu Brexit-u i jego konsekwencji

 

Pani Marta Jakubowicz I Pani Agnieszka Nadolska-nauczcielki j. polskiego

Kurs „Teaching strategies, conflict management and emotional literacy” organizowany przez EUROPASS w Florencji.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Podniesienie jakości pracy i metod nauczania.
 • Podniesienie innowacyjności i jakości w nauczaniu.
 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia ciekawych zajęć.
 • Wiedza na temat nowoczesnych strategii pracy nad integracją klasy i zapobiegania konfliktom.
 • Poszerzenie wiadomości na temat historii i kultury Włoch.
 • Poszerzenie umiejętności w zakresie skuteczniejszego przygotowywania uczniów
  do matury.

 

Pani Wioleta Biczak- pedagog wspomagający

Kurs: Behaviour and conflicts new methodologies, motivation and cooperation strategies”

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Umiejętność przygotowywania i prowadzenia zajęć
 • Wzbogacenie bazy nauczyciela (poprzez materiały z kursu, filmy, zdjęcia)
 • Podniesienie jakości pracy i metod nauczania.
 • Wzmocnienie profesjonalnego profilu pedagoga wspomagającego
 • Modernizacja systemu kształcenia
 • Podniesienie innowacyjności i jakości w nauczaniu ( trening uważności).
 • Poznanie nowatorskich metod nauczania: metoda zadaniowa, metoda problemowa, metoda odwróconej klasy.
 • Podniesienie wiedzy na temat nowoczesnych strategii pracy nad integracją klasy i zapobiegania konfliktom.

 

Pani Maria Kupracz- nauczycielka j. niemieckiego

Kurs “Auffrischungskurs: Methoden & Sprache” oraganizowany przez HORIZONTE German Language Courses w Ratyzbonie

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod gramatycznych. gramatyki i leksyki- gramatyki poprzez ćwiczenia rozumienia ze słuchu
 • wykorzystania wideo (wykorzystywane są metody i techniki nagrań wideo)-
 • celowego i wielokrotnego słuchania-
 • pracy z tekstem żywym tj. autentycznym (prasa, książki)-
 • Wzrost umiejętności opracowywania scenariuszy lekcji z wykorzystaniem serwisów                                  społecznościowych i YouTube
 • Zdobycie aktualnej wiedzy na temat: niemieckiego i bawarskiego systemu szkolnego (zalety i wady w porównaniu do polskiego systemu szkolnictwa i różnic między kształceniem w                poszczególnych Landach
 • roli kultury w nauczaniu j. niemieckiego
 • współczesnych Niemiec
 • profilu społeczeństwa niemieckiego-
 • dostępnych podręczników do nauki j. niemieckiego dla obcokrajowców-

Wzbogacenie wiedzy na temat: wyrażeń idiomatycznych anglicyzmów-

korzystania z zajęć ruchowych w dydaktyce z j. niemieckiego

 • wykorzystania muzyki w dydaktyce j. niemieckiego.-
 • technik i ćwiczeń rozumienia ze słuchu i rozsypanek językowych
 • rekonstrukcji dialogów
 • najnowszych metod nauczania przy rozwijaniu wszystkich umiejętnościach językowych.
 • Podniesienie kompetencji kulturowych
 • Wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne

 

Pani Dorota Kidała- nauczycielka j. włoskiego

Kurs Training Course For Teachers Of Italian As Second Language organizowany przez szkołé A door to Italy z Genui

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe

-Wzbogacenie wiedzy na temat różnych technik i metod pracy w  ćwiczeniu 4 podstawowych sprawności językowych-mówienia,pisania,rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego-przykłady gier językowych i nowatorskich technik np.puzzle.

-Zapoznanie  z atrakcyjnymi  metodami nauczania języka włoskiego.

-Wzrost praktycznej sprawności posługiwania się j.włoskim-doskonalenie językowe wynikające z realizacji programu kursu oraz  poprzez codzienne życie w naturalnym środowisku języka obcego

-Podniesienie kompetencji  kulturowowych.

-Wyposażenie się w nowe narzędzia i materiały  autentyczne. Wzbogacony warsztat pracy .

– Rozwiniecie sprawności językowych przez przebywanie w naturalnym środowisku językowych umiejętności konwersacji, kompetencji gramatyczno – leksykalnych, rozwijanie płynności wypowiedzi w języku obcym

Realizacja projektu wpłynęła także na wzrost kompetencji nauczycieli  w zakresie znajomości języków obcych,  wymianę doświadczeń nauczycieli IV LO nauczycielami z zagranicy oraz nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

 

 

                                                         

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
800 12 12 12

dziennik elektroniczny

dziennik

Biblioteka – wydarzenia

mLegitymacja

Narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

więcej >> mlegitymacja

zobacz

YOUTUBE

kontakt do Koordynatora: tel. 531 392 858, adres mail studio@lupi.pl

karta szkolna

Archiwalna strona www

Informacje o szczepieniach: